За организатора

ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ФОНДАЦИЯ “СОШЪЛ ФЮЧЪР”:

Фондацията се самоопределя за осъществяване на дейност в обществена полза.

Фондацията има следните цели:

 • интеграция на хора с увреждания;
 • включване в работна среда и осигуряване на трудова заетост за хора с увреждания;
 • подпомагащо обучение и квалификация на хора с увреждания;
 • внедряване на социални иновации;
 • промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания;
 • Социален маркетинг;
 • Развитие на креативните индустрии;
 • подобряване на качеството на живот на децата и младежите в България;
 • Развитие на знания, умения и компетенции сред деца и младежи с фокус насърчаване на предприемачеството;

Фондацията ще работи и по 17-те цели за устойчиво развитие на ООН, а именно:

 1. Изкореняване на бедността;
 2. Край на глада
 3. Добро здраве
 4. Качествено образование
 5. Равенство между половете
 6. Чиста вода и санитарно-хигиенни условия
 7. Възобновяема енергия
 8. Сигурна работа и икономически растеж
 9. Иновации и инфраструктура
 10. Намаляване на неравенствата
 11. Устойчиви градове и общности
 12. Отговорно потребление
 13. Борба с климатичните промени
 14. Живот под водата
 15. Живот на земята
 16. Мир и справедливост 
 17. Партньорства за целите

Основният фокус на фондацията по целите за устойчиво развитие на ООН ще са за изкореняване на бедността, осигуряване на качествено образование, сигурна работа и икономически растеж, иновации и инфраструктура, намаляване на неравенствата и осигуряване на партньорства за постигане на целите.

Дейностите на Фондацията се базират на принципите на създаване на програми, проекти (самостоятелно и в партньорство), чрез които се реализират основните цели на фондацията.

Дейностите на Фондацията и нейните ресурси не могат да бъдат използвани за политически цели, да я ангажират в политическа предизборна кампания или водене на пропаганда в полза на политически партии, движения и формации.

В изпълнение на основните си цели Фондацията ще използва своите средства за:

 • Организиране на курсове за обучения, квалификация и преквалификация;
 • Провеждане на мероприятия от национален и международен характер по проблеми, свързани с целите на Фондацията;
 • Провеждане на цялостен социален маркетинг, обвързан с целите и насочен към популяризирането и постигането им;
 • Финансиране на идеи, проекти и други дейности със собствени на Фондацията и привлечени от сродни международни и местни организации средства в областта на креативните индустрии и социалните иновации;
 • Провеждане на срещи и разговори с местни и международни държавни институции с цел осигуряване на съдействие и подпомагане в дейността на фондацията по всички въпроси, свързани с проблемите на хората с увреждания, с образованието и културата, с намаляване на неравенствата и бедността и увеличаване на икономическия растеж чрез въвеждане на иновации в различни области от живота;
 • Събиране и разпространяване на информация и информационни и образователни материали по всички въпроси, свързани с целите на Фондацията, обмен на информация с местни и чуждестранни организации със сходни цели.